INFORMATION TILL FÖRENINGENS MEDLEMMAR

Den 24 mars 2023 meddelade Attunda tingsrätt dom i tvisten mellan å ena sidan Korpkulla, och å andra sidan föreningens tidigare tekniska förvaltare Leaugit AB (”Leaugit”) och Leaugit Fastighetsutveckling AB (”LFU”) (gemensamt ”Leaugit-bolagen), samt två av föreningens tidigare styrelseledamöter (ordförande och ekonomiansvarig). Domen är 241 sidor lång. Nedan kommer en kortfattad redogörelse av domen från föreningens rättsliga ombud.

 1. gemensam handläggning av tre mål, en dom

Domen avsåg i praktiken tre mål som handlades gemensamt i en rättegång.

(1) Den 27 november 2019 väckte Leaugit talan mot Korpkulla och yrkade ersättning för ett antal obetalda fakturor uppgående till 591 644 kr jämte ränta på beloppet.

(2) Samma dag, den 27 november 2019, väckte även LFU talan mot Korpkulla och yrkade ersättning för obetalda fakturor, avtalsvite och skadestånd för påstådd obefogad hävning uppgående 9 219 309 kr jämte ränta på beloppet.

(3) Mot bakgrund av detta och efter en närmare utredning ansökte Korpkulla å sin sida om genstämning mot Leaugit-bolagen, den tidigare ordföranden och den ekonomiskt ansvarige den 10 april 2020. Föreningen yrkade ersättning för fakturor som hade betalats utan rättslig grund och skadestånd uppgående till 61 093 147 kr jämte ränta.

 • Den grundläggande målsättningen med rättegången

Den huvudsakliga målsättningen med rättegången, och genkäromålet i synnerhet, var att Korpkulla skulle undkomma att erlägga ytterligare ersättning till Leaugit-bolagen, antingen med anledning av att Korpkullas ersättning enligt genkäromålet skulle överstiga Leaugit-bolagen ersättning enligt deras käromål eller att de omständigheter som Korpkulla lyfte fram i genkäromålet skulle påverka tingsrätten i sådan grad att Korpkulla skulle vinna framgång i Leaugit-bolagens käromål. Därtill har det varit av stor principiell betydelse för styrelsen och föreningen att få en rättslig prövning av ordförandens och den ekonomiskt ansvariges ageranden mot Korpkulla. Den strategin har varit framgångsrik.

 • UTFALLET ENLIGT DOMEN
  • Leaugits käromål

Korpkulla fick full framgång mot Leaugit-bolagen när det gäller bolagens krav mot föreningen (mål 1 och 2). Tingsrätten har helt ogillat Leaugits talan och ansett att bolaget inte har styrkt att arbetena har beställts, att fakturorna har saknat tillräcklig precisering och att Leaugit inte har kunnat förlita sig på något avtalsbruk eller partsbruk. Korpkulla ska alltså inte utge någon ersättning till Leaugit för dess krav utan Leaugit ska betala 300 000 kr plus ränta till Föreningen för dess rättegångskostnader.

 • LFU:s käromål

Tingsrätten har även helt ogillat LFU:s talan. Tingsrätten har ansett – mot bakgrund av omständigheter som Korpkulla har lyft i genkäromålet angående de otillbörliga agerandena från ordförandens, den ekonomiansvarige och företrädare för LFU – att ordföranden och den ekonomiskt ansvarige har överskridit sina befogenheter och att företrädare för LFU har varit i s.k. ond tro om det. Med anledning av det har tingsrätten att bedömt att förvaltningsavtalet från 2017 är helt och hållet ogiltigt. LFU har därför inte haft rätt till (i) vite med stöd av avtalet, (ii) skadestånd med anledning av påstådd obefogad hävning av avtalet och (iii) inte heller rätt till betalning för fakturor för arbete och inköp som har gjorts med stöd av avtalet. Korpkulla ska alltså inte utge någon ersättning till LFU för dess krav utan LFU ska utge ersättning för Korpkullas rättegångskostnader med 700 000 kr plus ränta.

 • Föreningens genkäromål

Korpkulla fick framgång med genkäromålet i flera principiellt viktiga frågor gällande motparternas otillbörliga ageranden. Tingsrätten har också accepterat Korpkullas redogörelse av omständigheterna och ansett att vittnesmålen från Korpkullas vittnen har varit samstämmiga och trovärdiga. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att Leaugit-bolagen, ordföranden och den ekonomiskt ansvarige gemensamt är skadeståndsskyldiga mot föreningen med anledning av ogiltiga avtal, vårdslöshet och ekonomisk brottslighet mot föreningen.

Mer konkret har tingsrätten bl.a. ansett

 • att Leaugit-bolagens företrädare har agerat illojalt mot Korpkulla,
 • att ordföranden och den ekonomiskt ansvarige har agerat felaktigt vid undertecknande av avtalen och att övriga styrelseledamöter inte har varit informerade eller involverade i beslut om att ingå avtalen,
 • att väsentliga uppgifter har undanhållits från övriga styrelseledamöter och stämman i flera avseenden (innebärande att stämman inte har fattat beslut om ansvarsfrihet på fullständigt underlag),
 • att ordföranden och den ekonomiskt ansvarige har varit oaktsamma som har attesterat felaktiga fakturor, samt
 • att deras ageranden/passivitet har orsakat Korpkulla ekonomiska skador.

Därtill konstaterar tingsrätten att ordföranden i tre fall har agerat brottsligt mot Korpkulla i form av trolöshet mot huvudman med anledning av (i) ett förvaltningsavtal med LFU som tecknades 2017, (ii) ett hissavtal (ett skenavtal) med Radnay Bygg som tecknades 2017 och (iii) i samband med upplåtelse av en bostadsrätt till underpris till dottern till en av LFU:s företrädare.

Tingsrätten har bedömt att Korpkulla har rätt till skadestånd från svarandena i dessa viktiga delar, uppgående till sammanlagt 3 518 881 kr.

Tingsrätten har emellertid dömt mot Korpkulla i bl.a. fyra rättsliga frågor som direkt har påverkat Korpkullas rätt till ytterligare ersättning från svarandena avseende de ekonomiskt sett större skadeståndsposterna.

Tingsrätten har först och främst gjort bedömningen att för lång tid har passerat sedan de skadeståndsgrundande omständigheterna inträffade (betalning av aktuella fakturor) och att även om Korpkullas övriga dåvarande styrelseledamöter (de som satt i styrelsen samtidigt som ordföranden och den ekonomiskt ansvarige i olika styrelsegenerationer under den aktuella tidsperioden) inte har agerat felaktigt, har de varit passiva. Dvs. föreningen borde/skulle ha upptäckt den ekonomiska skadan tidigare och därmed väckt talan tidigare.

Tingsrätten anser också att de detaljer som framkommit rörande ordföranden och hans samröre med företrädare och representanter för Leaugit-bolagen visserligen gör att det finns anledning att ifrågasätta hans lojalitet mot föreningen och de affärsmässiga uppläggen och processerna i anslutning till dessa, men att det inte är fråga om jäv i lagens mening. Avtalen som ordföranden har skrivit under är därför inte ogiltiga enligt tingsrätten (med undantag för förvaltningsavtalet och hissentreprenadavtalet). Tingsrätten har inte heller bedömt huruvida Leaugit-bolagen, på grund av principalansvar, är skadeståndsskyldiga mot föreningen på grund av brottsligt agerande från deras företrädares sida. Tingsrätten har också ansett att Korpkulla ska utge ersättning till motparterna för deras rättegångskostnader i målet uppgående till sammanlagt 5 436 787 kr, trots att Korpkulla hade framgång med de primära och grundläggande tvistefrågorna i målet mot samtliga fyra motparter

Hälsningar
Johan Askfelt
Ordförande

Rulla till toppen