Generella Styrelserutiner & Ansvarsområden

Ordförande

 • Se till att styrelsemöten hålls i lämplig omfattning
 • Kalla till styrelsemöten
 • Förbereda och genomföra styrelsemöten.
 • Vara ordförande på styrelsemöten
 • Tillse att protokoll förs samt justera protokoll
 • Följa upp att styrelsens beslut verkställs
 • Vara styrelsens kontaktperson
 • Hantera boendefrågor, nya medlemmar, andrahandsuthyrningar och störningar
 • Hantering av vräkning/inkassoärenden

Sekreterare

 • Föra protokoll
 • Ombesörja arkivering av justerade protokoll
 • Korrespondens
 • Bevaka bordlagda/återremitterade ärenden

Ekonomiansvarig

 • Redovisar ekonomirapporter på styrelsemöte
 • Förbereder budget och bokslut tillsammans med revisor
 • Ansvarar för ekonomisk analys, uppföljning av innehåll i avtal, likviditetsbudget, bevakning av lån, uppföljning av budget
 • Inkassoärenden
 • Lönerapportera husvärdarnas löner
 • Attestera/granska fakturor
 • Utlägg rapporteringar
 • Se till att våra hyresavtal index uppräknas årligen

Fastighetsansavarig

 • Ha översyn över fastigheternas skick och kontrollera att förvaltningen sköts
 • Informera styrelsen om reparationer och underhåll behövs göras
 • Vara kontaktperson i frågor som berör fastigheterna
 • Ansvar för att det finns en underhållsplan som följs/uppdateras
 • Brandskyddsansvarig (SBA)
 • Sätta upp rutiner och arbetsbeskrivning för husvärdarna
 • Uppföljning/avstämning 4ggr/år med husvärdarna
 • Attestera/granska fakturor

Miljöansvarig

 • Bevaka städning, sophämtning, snöröjning
 • Vara kontaktperson för städbolag
 • Bevaka trädgårdsskötsel
 • Göra ronderingar på föreningens mark 1ggn/mån för att se att städ sköts enligt avtal
 • Vara kontaktperson i miljöfrågor

Informationsansvarig

 • Styrelsens e-post; besvara, vidarebefordra, ta med skrivelser till styrelsemöte
 • Ansvara för hemsidan och att den uppdateras med ”aktuell info” 1 ggn/mån
 • Sätta upp ”aktuell info” i trapphusen

Garage- och nyckelansvarig

 • Enda person i föreningen som får kopiera extra FS-nycklar
 • Hålla koll på parkeringskön
 • Enligt rutin sköta hanteringen av nya/uppsagda avtal och meddela ekonomiska förvaltare om avisering

Avtalsansvarig

 • Ansvara för att samtliga avtal är korrekt utfärdade
 • Vara kontaktperson vid uppsägningar, klagomål eller andra frågor relaterade till hyresavtal
 • Se till att våra lokalhyresavtal index uppräknas årligen
 • Övervaka om eventuella kostnader belastar föreningen i samband med uthyrning
 • Pantsättningar, inträde/utträde och medlemsansökan samt upplåtelse/överlåtelseavtal skall skickas in till föreningens ekonomiska förvaltare.
 • Hantering av vräkning/inkassoärenden

EKO-gruppen       Ansvarar för frågor rörande kostnader i föreningen vid större investeringar. Vid behov anordna egna separata möten och presentera resultatet från dessa möten på kommande ordinarie styrelsemöte

Energi-gruppen      Ansvara för frågor kring energibesparing i föreningen. Vid behov anordna egna separata möten och presentera resultatet från dessa möten på kommande ordinarie styrelsemöte

För mer info kontakta gärna via mejl karl.rydling@gmail.com & gaga66@hotmail.com

Varje punkt beskriver vad som görs i specifika områden därav behöver personer som söker in till styrelsen kunna bidra med ovan punkter. 

Idag är det Johan, Tina och Ove som sköter styrelseuppdragen.

Proceshantering

Kandidater som söker till tjänsten behöver komma in med Cv till Karl & Dragana.
Urval kommer ske baseras på cv senast den 23e februari. 
Cv skall presenteras för styrelsen senast den 24e februari. 

Styrelsen kommer granska inkomna cv under helgen 25-26 februari. 
Styrelsen återkopplar till kandidater den 27-28e februari.

Rulla till toppen